Print
Monday, 01 April 2019 00:00

TMI จัดกิจกรรม CSR บริจาคหลอดไฟ LEDTMI บริจาคหลอดไฟ โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) : บริษัทได้บริจาคหลอดไฟให้กับโรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) โดยมี นายวิรัชพล สมมากผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

 

เนื่องจากทางโรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ไฟฟ้า มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาโรงเรียนและซ่อมบำรุงหลอดไฟที่ชำรุด ณ โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562