logo

.
Home News บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม (TMI) พร้อมซื้อขายใน mai 14 พ.ค.
PDF Print E-mail

 

บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม (TMI) พร้อม ซื้อขายใน mai 14 พ.ค.

บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รายแรกของปี 14 พฤษภาคมนี้ ด้วยมูลค่าระดมทุน 70.40 ล้านบาท ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า TMI

 

 

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นรายแรกของปีนี้ และเริ่มซื้อขายตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อย่อว่า "TMI"

TMI ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลอดไฟและโคมไฟ ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า GATA, CROSS และ ALLITE บริษัทมีทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ที่แข็งแกร่ง สามารถคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง สินค้าของบริษัททุกรุ่นผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งจากสถาบัน ในประเทศและต่างประเทศ (ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ TMI) และเมื่อปลายปี 2552 บริษัทได้รับรางวัลใบโพธิ์อวอร์ด โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในมิติความโดดเด่นด้านการตอบสนอง และปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา และการมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

TMI มี ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 80 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 240 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO : Initial Public Offering) เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2553 จำนวน 80 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.88 บาท มูลค่าการระดมทุนครั้งนี้เท่ากับ 70.40 ล้านบาท เพื่อนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา บัลลาสต์อิเล็คทรอนิคส์ หลอดไฟ และรีโมทสวิทซ์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

TMI มีนโยบายจ่ายเงินปัน ผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ สำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ณ ราคาไอพีโอ TMI มีอัตราส่วนราคาต่อ กำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) 11.89 เท่า โดยใช้กำไรสุทธิสำหรับงวด 12 เดือนปี 2552 เท่า กับ 23.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.074 บาท โดยจำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณมาจากจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งเท่ากับ 320 ล้านหุ้น (ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ TMI) โดยหลัง IPO แล้วผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TMI 3 รายแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มประสิทธิ์รัตนพร ถือหุ้น 75% นายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์ ถือหุ้น 1.03% และนายประสิทธิ์ เลิศปัญญาพรชัย ถือหุ้น 0.94%

ผู้ลงทุนและ ผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.thaiballast.com และที่เว็บไซต์ www.set.or.th

 

 

Last Updated on Saturday, 03 July 2010 11:33
 
bottom

Copyright © 2010.TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC CO,.LTD.